Zásady ochrany osobných údajov – GDPR

Osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOU“). Bezpečnosť osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

 1. NAŠE ÚDAJE

Kto sme? Osobné údaje spracúva maldo servis s. r. o., so sídlom Gudernova 24, 040 11 Košice – Západ, (prevádzka Trieda SNP 88) IČO: 56178212, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice, oddiel Sro, vložka číslo 52770/V (ďalej len „maldo servis s. r. o.” alebo „servisné stredisko“) email: servis@maldo.sk tel.:  +421 950 375 428 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

 1. KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, ÚČEL, PRÁVNY ZÁKLAD A OBDOBIE

Aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, na akom právnom základe a na aké obdobie? Spracúvame len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na dosiahnutie stanoveného účelu. Osobné údaje spracúvame na tento účel: Účtovná agenda Osobné údaje zákazníkov príp. iných osôb vedených v účtovníctve spracúvame v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa na fakturačné účely, číslo bankového účtu, údaje o platbách, tel. č., email, podpis na účely vedenia účtovníctva a plnenia si povinností vyplývajúcich zo zákona o účtovníctve a iných relevantných právnych predpisov. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je plnenie zákonných povinností. Účtovné doklady uchovávame 10 rokov. Eshop Osobné údaje zákazníkov spracúvame v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa pre doručenie, adresa na fakturačné účely, údaje o objednávkach, číslo bankového účtu, údaje o platbách, tel. č., email spracúvame na nasledovné účely:

 • predzmluvná komunikácia,
 • vytvorenie užívateľského účtu,
 • prijatie objednávky,
 • plnenie zmluvy a odoslanie tovaru,
 • evidencia zmlúv po stanovenú dobu,

Právnym základom na ich spracúvanie je:

 • plnenie zmluvnej povinnosti
 • súhlas dotknutej osoby – vytvorenie užívateľského účtu.

Osobné údaje záujemcov z predzmluvnej komunikácie uchovávame 6 mesiacov. Osobné údaje spracúvané na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy uchovávame 5 rokov. Osobné údaje v užívateľskom účte sa uchovávajú počas obdobia registrácie na webovom sídle. Reklamácie Osobné údaje zákazníkov, osôb, ktoré reklamovali tovar alebo službu, iných osôb, ktorých spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné v súvislosti s vybavením reklamácie spracúvame v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa, email, tel. č., údaje o objednávke a reklamovanom tovare, predmet reklamácie na účel prijatia a vybavenie reklamácie, evidencie reklamácií. Právnym základom na spracúvanie týchto osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov. Osobné údaje uchovávame 5 rokov odo dňa vybavenia reklamácie. Kontaktný formulár Osobné údaje záujemcov spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, email, predmet správy na účel prijatia a vybavenia vášho dopytu. Právnym základom spracúvania týchto osobných údajov je plnenie zmluvy, resp. predzmluvných vzťahov. Osobné údaje uchovávame 6 mesiacov. Zasielanie newslettera zákazníkom Osobné údaje zákazníkov spracúvame v rozsahu meno, priezvisko a email za účelom zasielania newslettera na právnom základe oprávneného záujmu, ktorým je informovanie o činnosti prevádzkovateľa a priamy marketing. Tieto osobné údaje spracúvame po dobu 5 rokov. Zákazník môže kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov a odhlásiť sa z newslettera kliknutím na link, ktorý je v pätičke každého mailu. Zasielanie newslettera záujemcom Osobné údaje záujemcov, ktorí sa prihlásili na newsletter, spracúvame v rozsahu meno, priezvisko a email za účelom zasielania newslettera na právnom základe súhlasu dotknutej osoby. Tieto osobné údaje spracúvame po dobu 5 rokov. Zákazník môže kedykoľvek odvolať súhlas a odhlásiť sa z newslettera kliknutím na link, ktorý je v pätičke každého mailu. Recenzie zákazníkov Osobné údaje zákazníkov, ktorí poskytli recenziu, spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, príp. prezývka a predmet recenzie so súhlasom dotknutej osoby, a to za účelom zverejnenia recenzie na web stránke prevádzkovateľa a na sociálnych sieťach. Tieto osobné údaje spracúvame po dobu 5 rokov. Zákazník môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas zaslaním oznámenia emailom. Opustený košík Osobné údaje záujemcov, ktorí vložili produkt do košíka spracúvame v rozsahu IP adresy, emailu a údajov o produkte na právnom základe oprávneného záujmu, ktorým je pripomenutie kúpy produktu. Predávajúci pripomenie kúpu produktu prostredníctvom emailu záujemcovi, ktorý vložil produkt do košíka. Správa sociálnych sietí Osobné údaje fanúšikov našich oficiálnych stránok na sociálnych sieťach spracúvame na účely správy sociálnych sietí. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je oprávnený záujem, ktorým je prezentácia prevádzkovateľa a jeho služieb prostredníctvom sociálnych sietí. Osobné údaje spracovávame po celý čas, kým ste fanúšikom našej stránky. Cookies Cookies spracúvame na zabezpečenie funkčnosti našej webovej stránky a jej jednoduchšieho používania a na reklamné účely. Právnym základom na spracúvanie cookies je váš súhlas, ktorý nám dáte zakliknutím príslušného tlačidla na cookies lište. Cookies uchovávame 15 mesiacov.

 1. SÚHLAS A OPRÁVNENÝ ZÁUJEM
 2. PRÍJEMCOVIA

Vo vyššie uvedených prípadoch spracúvame vaše osobné údaje na právnom základe súhlasu, t.j. len s vašim súhlasom. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať,  a to zaslaním oznámenia na náš email, odhlásením sa z newslettera alebo v prípade cookies zmenou nastavenia prehliadača. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj na právnom základe oprávneného záujmu. V tomto prípade môžete kedykoľvek namietať spracúvanie vašich údajov zaslaním oznámenia na náš email. Komu poskytujeme Vaše osobné údaje? Osobné údaje poskytujeme tretej osobe, len ak nám to vyplýva z osobitného zákona alebo je to nevyhnutné na plnenie zmluvy. Ide najmä o orgány verejnej správy a iné oprávnené subjekty. Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť servisným strediskám za účelom vykonania opravy. Vaše osobné údaje ďalej poskytujeme sprostredkovateľom, ktorí nám dodávajú odborné a špecializované služby. S každým sprostredkovateľom sme uzatvorili zmluvu o spracúvaní osobných údajov a zaviazali ich mlčanlivosťou. Spracúvaním osobných údajov sme poverili:

 • poskytovateľa webhostingu,
 • poskytovateľa online systém na fakturáciu.
 1. TRETIE KRAJINY

Kam prenášame vaše osobné údaje? Osobné údaje prenášame do tretej krajiny, a to do USA. Uvedená krajina poskytuje primerané záruky za bezpečnosť vašich osobných údajov.

 1. SŤAŽNOSŤ

Nie ste spokojný? Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email servis@maldo.sk Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne. Úrad na ochranu osobných údajov Hraničná 12, 820 07 Bratislava Email: statny.dozor@pdp.gov.sk

 1. SPÔSOB SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ako spracúvame vaše osobné údaje? Osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania. Vedieme záznamy o všetkých spracovateľských činnostiach a máme zavedené potrebné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov. Tieto opatrenia zahŕňajú najmä antivírusové programy, politiku silných hesiel a šifrovanie. Zverené osobné údaje pravidelne zálohujeme, aby sme ich mohli v prípade náhodného poškodenia alebo straty ihneď obnoviť. Osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje, boli poučené a zaviazané mlčanlivosťou. K výberu sprostredkovateľov pristupujeme veľmi zodpovedne, pričom dbáme na to, aby vybraný sprostredkovateľ nám poskytol primerané záruky za bezpečnosť vašich osobných údajov.

 1. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Aké máte ako dotknutá osoba práva? GDPR Vám priznáva určité práva, ktorými môžete ovplyvniť, ako spracúvame vaše osobné údaje. Nie všetky práva však môžete uplatniť za každých okolností. Treba pritom vychádzať z právneho základu spracúvania osobných údajov.

 • a) Právo na prístup k údajom
 • b) Právo na opravu
 • c) Právo na vymazanie

Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ ich spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou. Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Ak sú nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie. Opravu vykonáme bez zbytočného odkladu s ohľadom na technické možnosti. Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O ich vymazanie nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:

 • ich už nepotrebujeme na účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
 • odvoláte svoj súhlas;
 • namietate voči spracúvaniu svojich osobných údajov;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
 • ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;
 • d) Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Ak vašej žiadosti vyhovieme, budeme vaše údaje iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať už nebudeme. K obmedzeniu spracovávania vašich údajov dôjde, ak:

 • nám oznámite, že sú nesprávne, a to až pokým neoveríme ich správnosť;
 • ich spracúvame nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a namiesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
 • ich už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
 • namietate voči spracúvaniu svojich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.
 • e) Právo na prenosnosť údajov
 • f) Právo namietať

V zákonom stanovených prípadoch máte právo, aby sme vaše osobné údaje preniesli ďalšiemu prevádzkovateľovi. Týka sa to najmä spracúvania osobných údajov sú súhlasom alebo za účelom plnenia zmluvy, ak sú spracúvané automatizovanými prostriedkami a je to technicky možné. V prípadoch, keď vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe oprávneného záujmu, máte právo namietať proti ich spracovávaniu. Pokiaľ nepreukážeme, že existuje vážny oprávnený dôvod na ich spracúvanie, ktorý prevažuje nad vašimi záujmami alebo právami, spracúvanie osobných údajov sa na základe vašej námietky bez zbytočného odkladu ukončí. Vašu žiadosť, ktorou uplatňujete niektoré z uvedených práv, nám môžete poslať emailom alebo poštou na adresu uvedenú vyššie. Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, akým podáte žiadosť.

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 23.1.2024. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.